Start Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA  W KORZENIEWIE

lata 2014 - 2019

Tworząc koncepcję pracy szkoły wzięto pod uwagę następujące czynniki:

1)      Wytyczne do opracowania koncepcji pracy szkoły

2)      Obowiązujące prawo oświatowe

3)      Diagnozę sytuacji szkoły

4)      Analizę danych (informacji, umożliwiających wyznaczenie kierunków dalszych działań)

5)      Opracowane programy i projekty realizowane w szkole

6)      Wnioski zgłaszane przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami

7)      Zasady wspierające projektowanie i realizację koncepcji pracy szkoły, takie jak:

a.       Odpowiedź na pytanie: „Czym ta koncepcja ma być?”

b.      Cechy dobrej koncepcji pracy szkoły:

-            użyteczność

-            racjonalność

-            realność

-            porządek w planowaniu

-            wykorzystanie istniejących w szkole szans

-            powodzenie w realizacji zamierzeń koncepcyjnych

-            łatwość modyfikowania i wprowadzania doraźnych zmian („Im bardziej odległa perspektywa, tym mniej szczegółowy cel”)

 

Niniejsza koncepcja została pomyślana jako podstawa rozwoju i doskonalenia pracy szkoły, a nie jedynie jako spełnienie obowiązku nałożonego rozporządzeniem. Ma mieć wartość merytoryczną, a nie wyłącznie formalno-biurokratyczną. Jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną w oświacie, a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących w szkole. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski. Dla Dyrektora szkoły może być ważnym punktem odniesienia przy podsumowaniu roku szkolnego. Jej ewaluacja winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania w konkretnej sytuacji. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się w realizację określonych zadań. Powodzenie w realizacji zamierzeń koncepcyjnych nie będzie również możliwe bez aktywnego włączania się wszystkich podmiotów działających w szkole. Realizacja poszczególnych zadań będzie miała różny rytm. Trudno dzisiaj dokładnie przewidzieć wszystkie terminy, gdyż uzależnione jest to od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego i przedstawiana zostanie Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

 

I. Misja szkoły

Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków, które zapewnią im na drodze tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka przygotowanie do twórczego i aktywnego życia w otaczającym świecie.

II. Wizja szkoły

- Przyjazna atmosfera wychowawcza.
- Wysoka jakość nauczania i uczenia się.
- Efektywna współpraca z rodzicami  i środowiskiem lokalnym.
- Rozwój i doskonalenie kadry.
- Integracja społeczności szkolnej.
- Bogata oferta dydaktyczna i wychowawczo – opiekuńcza.
- Nowoczesne programy, metody i formy kształcenia i wychowania.
- Promocja szkoły w środowisku.
- Dbałość o tradycje i obrzędowość szkoły oraz kraju.
- Promocja zdrowego stylu życia.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej opieki uczniom.

 


III. Wizja absolwenta

 

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka, postawy aspołeczne). Skutecznie komunikuje się oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Potrafi patrzeć na świat z różnych punktów widzenia i rozumie ludzi posiadających odmienny punkt widzenia. Racjonalnie broni własnego stanowiska nie naruszając godności adwersarza. Charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Umie pracować w zespole nie zatracając poczucia własnej indywidualności. Doskonali umiejętność posługiwania się obcymi językami, ale nie zapomina o ćwiczeniu umiejętności sprawnego i poprawnego władania ojczystym językiem.

 

MODEL ABSOLWENTA

„Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się

własnym rozumem” (Immanuel Kant)-

tak oto brzmi hasło człowieka oświeconego

i absolwenta naszej szkoły

Nasz absolwent:

…jest aktywny

 

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę

swoich możliwości

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

- wykazuje się samodzielnością

…jest ciekawy świata

 

- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z

różnych źródeł

- lubi i chce się uczyć

- wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

…jest odpowiedzialny

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

- umie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

- umie dokonać samooceny

…jest otwarty

 

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- umie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy

innych

- jest dobrym organizatorem

…jest optymistą

- jest pogodny

- pozytywnie patrzy na świat

- wierzy w siebie

- umie odróżniać dobro od zła

…jest prawy

 

- cechuje go uczciwość i prawdomówność

- zna normy dobrego zachowania się i według nich

postępuje

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się

wobec nich zachować

…jest tolerancyjny

 

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

- jest wrażliwy na potrzeby innych (np. bierze udział w akcjach charytatywnych, jest uczynny itp.)

…jest krytyczny

 

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia

ich przydatność do określonego celu

…jest świadomy nie tylko swoich praw, ale i praw innych ludzi

- zna swoją wartość

- zna i respektuje prawa innych

…korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnej

-umie wyszukać, analizować i zarządzać informacją

-jest świadomy zagrożeń

…współpracuje w ramach grupy i społeczności

-rozwiązuje problemy

-umie konstruktywnie krytykować i przyjmować krytykę

-docenia pracę, wysiłek, osiągnięcia innych

…dba o dobre imię szkoły

 

-reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach, akcjach społecznych itp.

 

 

IV. Priorytety szkoły

1. Dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły zapewniającej zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie kształcenia, wychowania, opieki   i rozwoju zawodowego.

2.Stałe podnoszenie efektów kształcenia.

1. Podnoszenie wyników nauczania.

2. Adaptacja sześciolatków.

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

4. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

5. Działania wychowawcze  niwelujące przejawy agresji i przemocy.

6. Promowanie talentów uczniowskich.

7. Rozwijanie  samorządności.

 

CEL GŁÓWNY:

Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli we wszystkich obszarach działalności szkoły na coraz wyższym poziomie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły

- doskonalenie jakości pracy szkoły

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

- zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej

- planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły

- rozwój bazy szkolnej

- zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom i nauczycielom

- doskonalenie sprawności organizacji systemu komunikowania się

- zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i zapewnienie rozwoju osobowego ucznia

- podnoszenie efektywności kształcenia

- podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych

 

V. Główne kierunki działania szkoły.

Zarządzanie i organizacja

 

I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.

2. Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego

a) udostępnienie dokumentacji prawnej w gabinecie dyrektora szkoły,

b) udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.

3. Monitorowanie realizacji i spójności planów i programów wewnątrzszkolnych.

4. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia działalności pracy szkoły

5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania pracy szkoły)

II.     Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym.

 

1. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie       z potrzebami szkoły)

2. Dyrektor ocenia i opiniuje pracę nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli

a) motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego

b) doskonalenie współpracy stażysta-opiekun

c) podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły

d) analiza i monitoring szkolnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

4. Doskonalenie metod współpracy wszystkich pracowników szkoły

III.     Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

1. Diagnozowanie i określanie przez zespoły przedmiotowe listy potrzeb dotyczących polepszania warunków lokalowych oraz wzbogacania bazy dydaktycznej pracowni szkolnych.

2. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

1. Pozyskiwanie środków unijnych, wdrażanie projektów.

2. Poszukiwanie sponsorów.

3. Pozyskiwanie od osób fizycznych środków pochodzących z odpisu 1% podatku należnego na rzecz SP w Korzeniewie..

Działalność wychowawcza szkoły

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły)

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji

a) wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, apele, dyskoteki szkolne

3. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym)

4. Organizowanie akcji z udziałem wszystkich uczniów szkoły: Sprzątanie Świata, Szkolny Dzień Sportu (Dzień Dziecka), Dzień Otwarty Szkoły

5. Angażowanie uczniów w przygotowanie i obsługę uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych

6. Udział uczniów w wyjazdach promujących szkołę

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.

2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. PCK, WOŚP, Bank Żywności w Tczewie.

3. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.

 

III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

a) diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń występujących na terenie szkoły oraz określanie potrzeb rodziców i uczniów.

b) planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,

c) wymiana sprzętu szkolnego,

d) przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa,

e) zorganizowanie dyżurów nauczycieli na korytarzach szkolnych i na zewnątrz budynku szkoły,

f) wyposażanie szkoły w monitoring oraz ciągłe doposażenie

g) kontrola apteczek znajdujących się na terenie szkoły

2. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach

a) organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli,

b) utrzymanie ścisłej współpracy ze Służbą Zdrowia i pielęgniarka szkolną

c) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;

d) zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy

3. Umożliwienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów

a) funkcjonowanie zespołów ds.: diagnozy edukacyjnej klas IV – V, VI, wychowania                i profilaktyki, kryzysowy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ewaluacyjny, do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wizerunku i promocji, nowelizacji statutu, koordynatorów ds. bezpieczeństwa klas I – III, IV - VI

b) utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów

c) organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów                i rodziców

d) udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję, przemoc          w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji

5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja.

6. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. realizacja projektów edukacyjnych ).

Działalność dydaktyczna szkoły

I. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

1. Analizowanie ilościowe i jakościowe wyników sprawdzianu po klasie VI dokonywane                        z wykorzystaniem różnych metod, np. średnich wyników na określonym poziomie w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej itp.

2. Wykorzystanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu po klasie VI przez poszczególnych nauczycieli w celu podniesienia wyników kształcenia i ich przełożenia na efekty ze sprawdzianu po klasie VI..

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

1. Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników.

a)Analizowanie przez nauczycieli wyników sprawdzianu w klasie IV i V (diagnoza na wejściu) oraz ich wykorzystywanie przez poszczególnych nauczycieli do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania.

b)Udział szkoły w próbnych sprawdzianach zewnetrznych, opracowanie wniosków i ich wdrożenie.

c)Analiza sprawdzianów dyrektorskich przeprowadzanych w klasach I – III.

2. Analiza indywidualnych osiągnięć uczniów z uwzględnieniem wpływu czynników osobistych i środowiskowych

3. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach na różnych szczeblach (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca z uczniem zdolnym)

4. Indywidualizacja procesu uczenia.

5. Kształtowanie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie wyników oceniania i umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się.

6. Diagnozowanie i wykorzystywanie opinii uczniów dotyczących pracy na lekcjach.

 

III. Aktywność uczniów

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów w ramach ( w miarę potrzeb i możliwości szkoly)

2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych.

3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne i grupowe rozwiązywanie problemów sformułowanych przez nauczycieli i uczniów.

4. Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.

5. Angażowanie uczniów w prace nad przygotowaniem i obsługą uroczystości szkolnych i poza szkolnych.

IV. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej i jest elastyczna wobec zmian zachodzących w oświacie.

1. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawa programową (programy szkolne, plany dydaktyczne, program wychowawczy).

2. Znane i diagnozowane są potrzeby edukacyjne uczniów (diagnoza potrzeb klas pierwszych).

3. Oferta programowa dostosowana jest do potrzeb uczniów (logoterapia, zajęcia  korekcyjne - kompensacyjno, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań ).

4. Monitoruje się podstawę programową (analiza programów, planów dydaktycznych, zapisów w dziennikach, analiza wyników sprawdzianów, obserwacje lekcji).

5. Oferta edukacyjna uwzględnia założenia nowej podstawy programowej.

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

I.    Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły

1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsca na terenie szkoły, w którym rodzice i nauczyciel mogliby spokojnie porozmawiać, ustalenie form i terminów spotkań.

2. Uwzględnianie w pracy wychowawcy klasowego indywidualnych spotkań z rodzicami każdego z uczniów, w celu zbudowania poczucia u rodziców osobistego traktowania ich dziecka.

3. Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych, pomoc rodziców np. przy sprawowaniu opieki podczas dyskotek szkolnych i wycieczek.

4. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych.

5. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów).

6. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań)

7. Pogłębianie pedagogizacji rodziców.

8. Wspieranie rodziców w wychowywaniu: możliwość skorzystania z pomocy pedagoga, wychowawcy klasowego, proponowanie  badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

II. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej

 

1. Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu).

2. Czynne włączanie się w akcje społeczne, edukacyjne

3. Współpraca z instytucjami znajdującymi się na terenie ( GOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kwidzynie, Policja, Sąd Rejonowy w Kwidzynie, GKRPA w Kwidzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

4. Szkoła udostępnia zasoby lokalowe instytucjom i stowarzyszeniom działającym w środowisku lokalnym ( w razie takiej potrzebie).

5. Wykorzystywanie zasobów instytucji na rzecz rozwoju ucznia ( wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój zainteresowań, uzdolnień, dożywianie).

 

III.   Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów

 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej.

2. Współpraca z absolwentami:

a) spotkania absolwentów z uczniami

b) udział absolwentów w uroczystościach szkolnych

c) współpraca z absolwentami pełniącymi funkcje publiczne na rzecz promocji szkoły

 

 

IV. Promowanie wartości edukacji

1. Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły
i osiągnięć uczniów: przygotowywane są informatory dotyczące oferty szkoły, na stronie internetowej umieszczane są informacje o sukcesach i działaniach szkoły, reklamowanie szkoły poprzez organizowanie Dnia Promocji Szkoły oraz imprez o zasięgu lokalnym.

2. Szkoła promuje potrzebę uczenia się poprzez: organizację konkursu „Ćwiczymy i myślimy”, organizacja turnieju sportowego dla szkół podstawowych, listy gratulacyjne dla rodziców na zakończenie roku szkolnego i po sukcesach uczniów, udostępnianie pracowni multimedialnej.

3. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym: reklamowanie szkoły środowisku, listy gratulacyjne, podziękowania od instytucji i władz lokalnych, pozytywne opinie absolwentów.

 

V. Monitoring, okresowa ewaluacja, planowanie dalszego rozwoju.

 

Monitorowanie będzie prowadzane na bieżąco poprzez analizę zebranej dokumentacji: wytworów ucznia, nauczyciela, rodzica, Rady Pedagogicznej i dyrekcji. Dodatkowo działania będą poddawane obserwacji. Zbierane będą opinie ustne: oceny, sądy oraz przeprowadzane w miarę potrzeb ankiety. Wiedza ta posłuży do naniesienia zmian i korekt, jeżeli takie będą potrzebne, oraz zaplanowania dalszych działań. Ocena będzie dokonywana systematycznie, po roku realizacji planu pracy na podstawie zebranych w ciągu roku danych. Umożliwi to stwierdzenie uzyskania zakładanych rezultatów, a w końcowym efekcie osiągnięcie celów. Realizacja zakładanych w koncepcji celów odbywać się będzie poprzez zaplanowane działania.

 

 

 

Koncepcja uchwalona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28VIII2014r.

 

,

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości