Start Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

na rok szkolny 2014/2015

 

I Priorytety pracy szkoły

 

1. Podnoszenie wyników nauczania

2. Adaptacja sześciolatków.

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

4. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

5. Działania  wychowawcze niwelujące przejawy agresji i przemocy.

6. Promowanie talentów uczniowskich.

7. Rozwijanie samorządności.

 

Zadania

Formy i sposoby realizacji

Osoby realizujące

Termin realizacji

Podnoszenie wyników nauczania.

1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i aspiracji uczniów.
2. Indywidualizacja procesu nauczania .

 

3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasach I – VI.

 

4. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w klasach I – VI             i logoterapii.

5. Współpraca ucznia zdolnego z uczniem słabym – pomoc koleżeńska.
6. Przeprowadzanie i analiza sprawdzianów próbnych dla klasy V - VI.
7. Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klasy I - IV

 

 

8. Organizacja indywidualnych konsultacji dla rodziców w celu podniesienia wyników nauczania (szczególnie dla rodziców uczniów klasy VI).

9. Przeznaczenie godzin  z art.42 ust..2 pkt 2 KN na język polski i matematykę oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.

 

nauczyciele przedmiotów,

 

j.w.

 

nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacyjnym

 

nauczyciele przedmiotów,

 

nauczyciele przedmiotów,

 

dyrektor, zespół ds/diagnozy,

 

dyrektor, nauczyciel klasy III,

dyrektor, zespoły egzaminacyjne

AUP,

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

na bieżąco

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

na bieżąco

 

zgodnie z harmonogramem,

maj,

kwiecień

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

Promowanie talentów uczniowskich

1.  Wyłanianie zdolnych dzieci i kierowanie ich do szkolnych kół zainteresowań.  Wyłanianie uczniów z pasją.

2.  Udział uczniów w kołach zainteresowań i konkursach w zależności od umiejętności i zainteresowań. (konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe).

3.Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów: przygotowanie uczniów do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności, myślenie twórcze, poszukiwanie, komunikowanie się, współpraca i współdziałanie zgodnie z podstawą programową.

4.  Ekspozycja osiągnięć uczniów na terenie szkoły, na stronie internetowej i w prasie lokalnej.

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciele, zespół ds. promocji i wizerunku

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej

1. Organizacja wyjazdów na basen
2. Udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych .
3. Wyjazdy do Zielonej Szkoły

 

 

SU

nauczyciele

 

wychowawcy klas III, VI

1 raz w miesiącu

wg harmonogramu,

 

marzec, czerwiec

Działania wychowawcze niwelujące przejawy agresji i przemocy.

1. Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

2. Prowadzenia pogadanek dla rodziców i uczniów na temat zachowań zgodnych z kryteriami opracowanymi w systemie oceniania zachowania uczniów.

 

3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki

 

 

4. Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych, pokazujących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego bez agresji, przemocy i używek.

 

 

5. Organizacja i uczestnictwo w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

6. Pogadanki dotyczące zasad zachowania

zgodnych z Kartą Praw Dziecka.

Pedagog, wychowawcy,

 

 

 

pedagog, wychowawcy,

 

 

 

przeszkoleni nauczyciele, psycholog

 

 

 

zainteresowani nauczyciele,

 

 

 

 

zainteresowani nauczyciele, uczniowie,

 

 

pedagog, nauczyciele

cały rok,

 

 

 

 

wg potrzeb,

 

 

 

 

II semestr,

 

 

 

 

cały rok,

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

wg potrzeb

 

cały rok

Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole

1. Zaangażowanie uczniów starszych do opieki nad młodszymi (szczególnie sześciolatkami).
2. Rozmowy z uczniami w każdej sytuacji zagrożenia – odwołujące się do regulaminów.
3. Wzmocnienie dyżurów nauczycielskich w miejscach wskazanych przez uczniów jako niebezpieczne.
4. Spotkania z policjantem poświęcone zasadom ruchu drogowego.
5. Spotkania dla dzieci i rodziców ze specjalistami ds. nieletnich poświęcone różnym zagrożeniom i ich konsekwencjami prawnymi.

nauczyciele

 

wychowawcy i opiekunowie świetlicy

 

dyrektor

 

 

wychowawcy

 

 

 

cały rok

Adaptacja sześciolatków

1. Zapoznanie uczniów klas I - ych z salami i budynkiem szkoły oraz pracownikami szkoły.
2. Uroczyste przyjęcie uczniów klas I- ych do społeczności szkolnej.
3. Organizacja zabaw integrujących podczas zajęć.
4. Dostosowanie warunków w szkole do dzieci sześcioletnich.

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Dyrektor

Wrzesień

 

 

Październik

 

Cały rok

 

Wrzesień

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

1. Spotkania rodziców z wychowawcami,
2. Udział społeczności lokalnej w imprezach organizowanych przez szkołę.
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Korzeniewie.

 

4. Udział uczniów w imprezach organizowanych przez społeczność lokalną.
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
6. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. 

nauczyciele przedmiotów,

 

 

 

bibliotekarz

 

 

wychowawcy

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

Rozwijanie samorządności

1.Udział uczniów w tworzeniu, realizacji i modyfikowaniu  Koncepcji Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki..

2. Organizacja demokratycznych wyborów do SU

 

SU, zespół ds. wychowania i opieki

 

 

opiekun SU

cały rok

 

 

 

wrzesień/październik

 

 

II Organizacja pracy

Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw:

 

 

L.p

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

1.

Ia

Sabina Bonkowska

2.

Ib

Mirosława Serdacka

3.

II

Anna Świderska

4.

III a

Renata Bednarczyk

5.

IIIb

Anna Ronowska

6.

IV

Anna Hals

7.

V

Joanna Grzegorczyk

8.

VI

Halina Rybarczyk

 

 

III Kalendarz roku szkolnego

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2014 –1. 01 2015 r.

3.

Ferie zimowe

02.02.2015 – 15.02.2015 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

02-07 kwietnia 2015r.

5.

Sprawdzian klas VI

1 kwietnia 2015 r.

 

 

 

6.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10.11.2014 – Zajęcia opiekuńczo -wychowawcze; 02.01.2015;  05.01.2015; 05.06.2015

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

8.

 

Ferie letnie

 

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

TERMINY KONSULTACJI I SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

L.p

Zebrania

Konsultacje

Termin

Godzina

1.

Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami

 

11.09.2014 r.

16.00

2.

 

Konsultacje

9.10.2014 r.

16.00 – 17.00

3.

 

Konsultacje

06.11.2014 r.

16.00 – 17.00

4.

Wywiadówka

 

11.12.2014 r.

16.00

5.

Wywiadówka po I semestrze

 

29.01.2015 r.

16.00

6.

 

Konsultacje

12.03.2015 r.

16.00 – 17.00

7.

 

Konsultacje

16.04.2015 r.

16.00 – 17. 00

8.

Wywiadówka

 

14.05.2015 r.

16.00

 

IV Godziny pracy biblioteki i czytelni

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Biblioteka

8.45  - 14.20

8.00 – 12.45

9.45 – 13.00

8.40 – 13.30

8.45 –12.45

Czytelnia

 

 

 

 

 

 

V Godziny pracy pedagoga i logopedy

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagog

8.00 – 13.45

8.15 – 13.30

8.00 – 13.30

8.00 – 13.45

 

8.00 – 13.30

 

 

 

 

 

 

Logopeda – codziennie w godzinach od 8.00  do 13.00

 

 

VI Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pielęgniarka szkolna

…………….

……………..

…………….

7.30. – 11.00

……………

 

VII Uroczystości i wydarzenia

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - uczczenie 75-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej

Wrzesień 2014

SU

Narodowe czytanie

Wrzesień 2014

p .H. Rybarczyk, p. A. Hals,

Sprzątanie świata

Wrzesień 2014

SU p .J. Dąbek

„My z niego wszyscy…” -rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego-wycieczka do miejsca pamięci narodowej

27 Września 2014

p. A. Hals, p. A. Świderska

Wycieczka rowerowa do miejsca pamięci narodowej- Pomnik Żołnierzy Wyklętych

Wrzesień 2014

p. I. Knot, p. S. Bonkowska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wrzesień 2014

SU

Dzień Chłopaka

Wrzesień  2014

SU

Światowy Dzień Walki z Głodem

Październik 2014

Joanna Grzegorczyk

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I

Październik 2014

p. Mirosława Serdacka, p. Sabina Bonkowska

Ślubowanie klasy I na czytelnika

Październik 2014

Anna Hals

Dzień Edukacji Narodowej

14 Października 2014

p. H. Rybarczyk

Święto Papieskie

Październik 2014

p. J. Zbyszyńska

Święto zmarłych(zbieranie zniczy)-wyjazd na cmentarz(porządkowanie grobów)

Październik/Listopad 2014

p. I. Knot

MYŚLIMY I ĆWICZYMY  Edycja II - konkurs wiedzowy i sportowy

Listopad 2014

SU, p. I. Knot, p. A. Szumlak

Święto Niepodległości

11 listopada 2014 r.

p. Joanna Grzegorczyk

„Na ludowo” – rok Kolberga

Listopada 2014 r.

Klasy I - III

Dzień Pluszowego Misia

Listopad 2014 r.

p. M. Serdacka, bibliotekarz

Andrzejki

Listopad 2014 r.

Wychowawcy, bibliotekarz, SU

Mikołajki

Grudzień 2014 r.

SU

Wychowawcy

Jasełka

Grudzień 2014 r.

p. J. Zbyszyńska, p. Anna Szumlak, SU

WOŚP

Styczeń 2015 r.

p. Anna Świderska

Bal Karnawałowy

Styczeń 2015 r.

SU

Dzień Kobiet

8 marca 2015 r.

Wychowawcy

Dzień Świętego Patryka

Marzec 2015 r.

p. A. Szumlak

I Dzień Wiosny

Marzec 2015 r.

SU, wychowawcy

Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Kwiecień 2015 r.

p. Anna Hals

Dzień otwarty-Dzień osiągnięć

Kwiecień 2015 r.

Wychowawcy klas I - III, p. Anna Szumlak

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Kwiecień 2015

p. J. Zbyszyńska

Święto kwiatów, owoców i warzyw

Kwiecień 2015

Wychowawcy

p. A. Hals

Święto Konstytucji 3 maja-Święto flagi

Maj 2015 r.

p. Anna Hals

Dzień Matki

Maj 2015 r.

Wychowawcy klas

Międzynarodowy Dzień Dziecka-Dzień Sportu

Czerwiec 2015 r.

p. Tomasz Serafin, SU

Giełda Podręczników

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec 2015 r.

Czerwiec 2015 r.

p. Anna Hals

SU

 
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości