Start Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

na rok szkolny 2013/2014

 

I Priorytety pracy szkoły

 

1. Podnoszenie wyników nauczania

2. Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole.

3. Adaptacja sześciolatków.

4. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

5. Działania  wychowawcze niwelujące przejawy agresji i przemocy.

6. Promowanie talentów uczniowskich.

7. Rozwijanie samorządności.

 

 

Zadania

Formy i sposoby realizacji

Osoby realizujące

Termin realizacji

Podnoszenie wyników nauczania.

1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i aspiracji uczniów.

 

2. Indywidualizacja procesu nauczania .

 

3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasach II – VI.

 

4. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w klasach I – VI i logoterapii.

 

5. Współpraca ucznia zdolnego z uczniem słabym – pomoc koleżeńska.

 

6. Przeprowadzanie i analiza sprawdzianów próbnych dla klasy VI.

 

 

7. Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klasy III. I V

 

8. Organizacja indywidualnych konsultacji dla rodziców w celu podniesienia wyników nauczania (szczególnie dla rodziców uczniów klasy VI).

 

9. przeznaczenie godzin  z art.42 ust..2 pkt 2 KN na język polski i matematykę oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.

nauczyciele przedmiotów,

 

 

j.w.

 

 

nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacyjnym

 

nauczyciele przedmiotów,

 

nauczyciele przedmiotów,

dyrektor, zespół ds/diagnozy,

 

 

dyrektor, nauczyciel klasy III,

 

 

dyrektor, zespoły egzaminacyjne

AUP,

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

na bieżąco

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

zgodnie z harmonogramem,

maj, kwiecień

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

Promowanie talentów uczniowskich

1.  Wyłanianie zdolnych dzieci i kierowanie ich do szkolnych kół zainteresowań.  Wyłanianie uczniów z pasją.

2.  Udział uczniów w kołach zainteresowań i konkursach w zależności od umiejętności i zainteresowań. (konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe) Rozwijanie pasji.

3.Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów: przygotowanie uczniów do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności, myślenie twórcze, poszukiwanie, komunikowanie się, współpraca i współdziałanie zgodnie z podstawą programową.

4.  Ekspozycja osiągnięć uczniów na terenie szkoły, na stronie internetowej i w prasie lokalnej.

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele, zespół ds. promocji i wizerunku

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej

1. Organizacja wyjazdów na basen
2. Udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych .
3. Wyjazdy do Zielonej Szkoły

 

 

SU

nauczyciele

 

wychowawcy klas III, VI

1 raz w miesiącu

wg harmonogramu,

 

marzec, czerwiec

Działania wychowawcze niwelujące przejawy agresji i przemocy.

1. Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

2. Prowadzenia pogadanek dla rodziców i uczniów na temat zachowań zgodnych z kryteriami opracowanymi w systemie oceniania zachowania uczniów.

 

 

3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki  „Spójrz inaczej” w klasach I –III,. „Spójrz inaczej na agresję” – klasa VI.

 

 

4. Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych, pokazujących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego bez agresji, przemocy i używek.

 

 

5. Organizacja i uczestnictwo w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

6. Pogadanki dotyczące zasad zachowania

zgodnych z Kartą Praw Dziecka.

Pedagog, wychowawcy,

 

 

 

 

pedagog, wychowawcy,

 

 

 

 

przeszkoleni nauczyciele,

 

 

 

 

zainteresowani nauczyciele,

 

 

 

 

zainteresowani nauczyciele, uczniowie,

 

 

pedagog, nauczyciele

cały rok,

 

 

 

 

 

wg potrzeb,

 

 

 

 

II semestr,

cały rok,

 

 

 

 

grudzień, styczeń,

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

cały rok

Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole

1. Zaangażowanie uczniów starszych do opieki nad młodszymi.
2. Rozmowy z uczniami w każdej sytuacji zagrożenia – odwołujące się do regulaminów.
3. Wzmocnienie dyżurów nauczycielskich w miejscach wskazanych przez uczniów jako niebezpieczne.
4. Spotkania z policjantem poświęcone zasadom ruchu drogowego.
5. Spotkania dla dzieci i rodziców ze specjalistami ds. nieletnich poświęcone różnym zagrożeniom i ich konsekwencjami prawnymi.

nauczyciele

 

wychowawcy i opiekunowie świetlicy

 

dyrektor

 

 

wychowawcy

 

 

 

cały rok

Adaptacja sześciolatków

1. Zapoznanie uczniów klas I - ych z salami i budynkiem szkoły oraz pracownikami szkoły.
2. Uroczyste przyjęcie uczniów klas I- ych do społeczności szkolnej.
3. Organizacja zabaw integrujących podczas zajęć.
4. Dostosowanie warunków w szkole do dzieci sześcioletnich.

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Dyrektor

Wrzesień

 

 

Październik

 

Cały rok

 

Wrzesień

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

1. Spotkania rodziców z wychowawcami,
2. Udział społeczności lokalnej w imprezach organizowanych przez szkołę.
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Korzeniewie i Marezie

 

 

4. Udział uczniów w imprezach organizowanych przez społeczność lokalną.
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
6. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.nauczyciele przedmiotów,

 

bilbliotekarz

 

 

wychowawcy

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

Rozwijanie samorządności

1.Udział uczniów w tworzeniu, realizacji i modyfikowaniu  Koncepcji Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego.

2. Organizacja demokratycznych wyborów do SU

 

SU, zespół ds. wychowania i opieki

 

 

opiekun SU

Cały rok

 

 

 

wrzesień/październik

 

 

 

 

 

II Organizacja pracy

Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw:

 

 

L.p

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

1.

I

Anna Świderska

2.

II a

Renata Bednarczyk

3.

II b

Anna Ronowska

4.

III

Mirosława Serdacka

5.

IV

Joanna Grzegorczyk

6.

V

Halina Rybarczyk

7.

VI

Anna Hals

 

 

 

 

 

 

III Kalendarz roku szkolnego

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2013 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2013 –1. 01 2014 r.

3.

Ferie zimowe

20.01 – 02.02.2014 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

17-22 kwietnia 2014 r.

5.

Sprawdzian klas VI

1 kwietnia 2014 r.

 

 

 

6.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.04.2014;  2.05.2014; 2.06.2014 – obchody Dnia Dziecka; 20.06.2014

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca 2014 r.

8.

 

Ferie letnie

 

 

28 czerwca – 1września 2014 r.

 

 

 

TERMINY KONSULTACJI I SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

L.p

Zebrania

Konsultacje

Termin

Godzina

1.

Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami

 

12.09.2013 r.

16.00

2.

 

Konsultacje

10.10.2013 r.

16.00 – 17.00

3.

 

Konsultacje

07.11.2013 r.

16.00 – 17.00

4.

Wywiadówka

 

12.12.2013 r.

16.00

5.

Wywiadówka po I semestrze

 

06.02.2014 r.

16.00

6.

 

Konsultacje

13.03.2014 r.

16.00 – 17.00

7.

 

Konsultacje

10.04.2014 r.

16.00 – 17. 00

8.

Wywiadówka

 

08.05.2014 r.

16.00

 

IV Godziny pracy biblioteki i czytelni

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Biblioteka

8.00 – 11.50

8.00 – 10.45

8.45 – 10.00

8.45 – 11.50

8.45 – 13.00

Czytelnia

12.35 – 14.20

12.35 – 13.30

8.45 – 10.00

8.45 – 11.50

8.45 – 13.00

 

V Godziny pracy pedagoga i logopedy

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagog

8.00 – 13.45

8.15 – 10.30; 10.30 – 13.30

8.00 – 13.30

8.00 – 13.45

 

7.00 – 8.40

 

 

 

 

 

 

Logopeda – codziennie w godzinach od 8.00  do 13.00

 

 

VI Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pielęgniarka szkolna

…………….

……………..

…………….

7.30. – 11.00

……………

 

VII Uroczystości i wydarzenia szkolne

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

września 2013 r.

SU

 

Sprzątanie Świata

wrzesień 2013

SU

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

wrzesień 2013

SU

 

Dzień Chłopaka

wrzesień 2013

Wychowawcy

 

Ślubowanie klasy I

wrzesień 2013 r.

Wychowawca kl.I

 

 

 

 

 

Dzień Chleba

październik 2013 r.

Wychowawcy klas I – II

 

Światowy Dzień Walki z Głodem

październik 2013 r.

p. J. Grzegorczyk

 

Pasowanie klasy I na czytelnika

październik 2013 r.

p. A. Hals

 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2013 r.

p. H. Rybarczyk

 

Dzień Pluszowego Misia

listopad 2013 r.

p.M. Serdacka, bibliotekarz

 

Święto zmarłych (zbieranie zniczy)

październik/listopad 2013 r.

p.  Iwona Knot

 

Święto Niepodległości

11 listopada 2013 r.

p. Halina Rybarczyk

 

Andrzejki

30 listopada 2013 r.

Bibliotekarz, wychowawcy, SU

 

Mikołajki

6 grudnia 2013 r.

Wychowawcy, SU

 

Jasełka

styczeń 2014 r.

p. J. Zbyszyńska, p. A. Szumlak

 

Bal karnawałowy

Styczeń 2014 r.

SU

 

Dzień Kobiet

8 marca 2014 r.

wychowawcy

 

Dzień Świętego Patryka

marzec 2014 r.

p. A. Szumlak

 

Dzień Otwarty – Dzień osiągnięć

kwiecień 2014 r.

Wychowawcy klas I – III

 

Światowy Dzień Zdrowia

kwiecień 2014 r.

p. J. Grzegorczyk

 

Święto Konstytucji 3 maja

3 maj 2014 r

p. A. Hals

 

Dzień Matki

maj 2014 r.

wychowawcy

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka

maj/czerwiec 2014 r.

SU, p. T. Serafin

 

Giełda podręczników

czerwiec 2014 r.

p. A. Hals

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27 czerwca

SU

 

 

 

HARMONOGRAM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 

 

Forma diagnozy

Termin

Odpowiedzialni

Analiza wyników sprawdzianów

sierpień - wrzesień

Zespół ds. diagnozy klasy VI – Pani I. Knot, Pani H. Rybarczyk, Pani Anna Hals

Diagnoza wstępna uczniów klasy I

wrzesień

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pani A. Świderska (AUP)

Badanie osiągnięć edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie wewnętrznego próbnego sprawdzianu

Badanie osiągnięć edukacyjnych w klasie III i V

styczeń – maj

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa razy w m - cu

 

Maj

Nauczyciele przedmiotów objętych badaniem:

klasy I – III – Pani M. Serdacka, Pani A. Świderska, Pani R. Bednarczyk, Pani A. Ronowska

Klasa IV – język polski – Pani H. Rybarczyk

język angielski – Pani A. Szumlak

matematyka – Pani Iwona Knot

klasa V – matematyka – Pani I. Knot

język polski – Pani H. Rybarczyk

Język angielski– Pani Anna Szumlak

Zespół diagnozy klasy VI

 

AUP

 

Przeprowadzanie wewnętrznego, próbnego sprawdzianu

listopad - styczeń

wyznaczeni nauczyciele Pani I. Knot; Pani H. Rybarczyk, Pani Anna Hals (OPERON, GWO- Lepsza Szkoła, WSiP)

Prowadzenie obserwacji wybranych zajęć

cały rok zgodnie z planem obserwacji

Dyrektor

Analiza postępów uczniów w oparciu o wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcowej

luty-czerwiec

Wychowawcy klas, nauczyciele, dyrektor

Analiza udziału i osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach

luty-czerwiec

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 
Reklama
Reklama
Szukaj
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości