Start Pedagog i psycholog

PROCEDURY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE

Procedury rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

w  Korzeniewie zostały opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232) z późniejszymi zmianami.

 

I . Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

1. które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust.3 ustawy

2. które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat (decyzja rodziców) z zastrzeżeniem, że:

- dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola

- posiada pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola

 

3.  z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

- zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego (potwierdzeniem zameldowania w obwodzie szkoły jest wpis w dowodzie osobistym rodzica, prawnego opiekuna o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy albo przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie dziecka  w tym że obwodzie)

- przy zapisie do szkoły należy okazać dokument potwierdzający tożsamość dziecka, np. akt urodzenia.

4. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci spoza obwodu szkoły, pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły;  w przypadku dzieci zameldowanych na terenie  innych gmin,  jeżeli    po przyjęciu wszystkich chętnych z terenu miasta są jeszcze wolne miejsca, w porozumieniu z organem prowadzącym.

5. dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do pierwszej klasy na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

 

- podania o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej ucznia zameldowanego poza obwodem szkoły przyjmowane są w sekretariacie szkoły w ciągu roku szkolnego do końca marca bieżącego roku

- w podaniu należy umieścić przede wszystkim takie dane jak: imię,nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka, adres zameldowania i zamieszkania, numer PESEL dziecka, dane kontaktowe (numery telefonów ) oraz podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

- w przyjęciu do szkoły pierwszeństwo mają dzieci , których rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej  w Korzeniewie

- decyzja w sprawie przyjęcia podejmowana jest po zakończeniu rekrutacji. Rodzice zapraszani są na zebranie informacyjne, które organizowane jest w miesiącu maju. Informacja o terminie zebrania podawana jest na stronie internetowej szkoły oraz wywieszana na tablicy ogłoszeń.

 

II. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych.

 

III. Kryteria przydziału do klasy:

- proporcjonalny stosunek liczby chłopców do dziewcząt,

- w przypadku wolnych miejsc w klasach uwzględniane są prośby rodziców,

- Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość zmian w składzie zespołów klasowych.

IV. Listy uczniów przyjętych do pierwszej klasy zostają ogłoszone w terminie

wskazanym przez organ prowadzący:

V. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie :

1.Świadectwa ukończenia klasy niższej  w szkole publicznej   lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na

zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16, ust 8 ustawy,

3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Ostatecznie o przyjęciu uczniów do wszystkich klas Szkoły Podstawowej  w Korzeniewie  decyduje Dyrektor Szkoły.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości