Start Ochrona Danych Osobowych

Program współpracy z rodzicami

Program współpracy z rodzicami/opiekunami uczniów

realizowany Szkole Podstawowej w Korzeniewie

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

1. Cele współpracy:

1)    Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

i sprawowania właściwej opieki nad dziećmi szkoły podstawowej.

2)    Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia

i wychowania,  dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,

3)    Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;

4)    Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami

i rodzicami;

 

2. Zadania współpracy:

1)    Wzajemna wymiana informacji o uczniach:

a)   postępy ucznia w nauce,

b)   zachowanie w grupie rówieśniczej,

c)   pasje i zainteresowania,

d)   problemy i trudności wychowawcze,

e)   problemy zdrowotne.

2)    Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:

a)   statut,

b)   szkolny program wychowawczo - profilaktyczny,

c)   zestaw programów nauczania,

d)   zestaw podręczników,

e)   plan nauczania,

f)    plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

g)   plany pracy,

3)    Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;

4)    Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;

5)    Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;

6)    Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;

7)    Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

3. Formy współpracy:

1)    Zebrania ogólne (plenarne);

2)    Zebrania klasowe – wywiadówki;

3)    Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem;

4)    Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów;

5)    Dni otwarte szkoły;

6)    Wizyty domowe;

7)    Szkolenia rodziców;

8)    Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);

9)    Kontakty telefoniczne, korespondencja;

10)  Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych;

11)  Inicjowanie pomocy materialnej, medycznej lub prawnej;

12)  Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).

 

4. Zasady współpracy:

1)    Zasada pozytywnej motywacji;

2)    Zasada partnerstwa;

3)    Zasada wielostronnego przepływu informacji;

4)    Zasada jedności oddziaływań;

5)    Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

 

5. Rodzice mają prawo do:

1)    Wychowywania dzieci zgodnie z własnymi  przekonaniami i światopoglądem;

2)    Wyboru szkoły dla dziecka;

3)    Do współdziałania w tworzeniu planu wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci;

4)    Znajomości celów, treści i metod pracy szkoły.

 

6. Rodzice mają obowiązek:

1)    Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

2)    Angażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

3)    Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;

4)    Osobiście włączać się w życie szkoły i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

5)    Poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

6)    Usprawiedliwić nieobecności dziecka na zajęciach w terminie ustalonym w kryteriach ocen z zachowania, zgodnie z przyjętymi procedurami;

7)    Zwalniać dziecko z zajęć, poprzez osobiste odebranie dziecka ze szkoły przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodzica ( prawnego opiekuna);

8)    Uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami klas wg ustalonego harmonogramu;

9)    Zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;

10)  Zapewnić dziecku warunki do przygotowania się do zajęć;

11)  Ponosić koszty naprawy zniszczonego przez dziecko wyposażenia.

 

7. Procedura kontaktów z rodzicami:

1)    Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami / opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej szkoły zawartej w szkolnym programie wychowawczym.

2)    Kontakty rodziców / opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:

-       Zebrania z rodzicami,

-       Dni otwarte w szkole

Nauczyciel może w ramach swoich możliwości, wyznaczyć stały termin

spotkań, poza obowiązującym harmonogramem (np. w czasie tzw. okienek)

3)    Rodzice / opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

4)    Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie szkoła.

Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami w klasach, gabinecie lub

pokoju nauczycielskim, a nie na korytarzu szkolnym.

5)     W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami / opiekunami w uzgodnionym  miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem, po uprzednim pisemnym poinformowaniu rodziców / opiekunów,

6)    Nauczyciele mogą udzielać informacji o uczniach telefonicznie.

7)    Obecność rodziców / opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy; listy obecności i protokóły spotkań z rodzicami znajdują się w Teczce wychowawcy klasy,

8)    Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami / opiekunami i udzielania informacji o uczniu w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie.

9)    Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców / opiekunów kolejno do :

-       nauczyciela,

-       wychowawcy,

-       dyrektora szkoły,

-       rady pedagogicznej,

-       organu nadzorującego szkołę,

10)  Rodzice / opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą

procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający

poziom współpracy szkoły z rodzicami.

11)  Przez szkolenie (prowadzone przez pedagoga szkolnego lub osobę przez niego zaproszoną) i warsztaty dla rodziców rozumie się zorganizowane formy spotkań tematycznych dla rodziców, terminy spotkań ustala się w miarę potrzeb i zaprasza się zainteresowanych rodziców poprzez ogłoszenia i plakaty oraz na stronie internetowej szkoły.

12)  Inne formy działań wychowawców i nauczycieli zmierzające do rozpoznania     potrzeb i oczekiwań rodziców to:

a)   rozmowa telefoniczna z rodzicami,

b)   kontakt listowny – pisemne informacje i prośby skierowane do rodziców, wezwania, zaproszenia, itp.

c)   wspólny z policjantem lub pracownikiem pomocy społecznej wywiad w domu rodziny ucznia,

d)   wizyta wychowawcy, pedagoga lub nauczyciela w domu rodziny ucznia – na wcześniejsze zaproszenie przez tę rodzinę.

13)  W szkole pracuje pedagog szkolny, który gromadzi dokumentację dostarczaną przez rodziców zgłaszających swoje oczekiwania względem pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej szkoły, m.in:

a)   orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

b)   opinie PPP

c)   opinie dotyczące różnych problemów uczniów,

d)   korespondencję z instytucjami takimi jak sąd, policja i inne,

e)   notatki służbowe,

f)    inne dokumenty

14)  Szkoła posiada stronę internetową, z której rodzice mogą czerpać informacje o przepisach szkolnych.

8. Monitoring i ewaluacja programu współpracy:
1. Monitoring:

1)    Analiza dokumentacji,

2)    Analiza sprawozdań z realizacji zadań,

3)    Ankietowanie nauczycieli i rodziców ,

4)    Obserwacja imprez,

5)    Zbieranie opinii od rodziców.

 

2. Ewaluacja:

Etapy zbierania danych

Cele ewaluacji

 

Osoby odpowiedzialne

Etap I

bieżące obserwowanie realizacji zadań

- ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem
- doskonalenie realizowanego programu (wprowadzanie koniecznych zmian)

 

- nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań

Etap II

po zakończeniu każdego roku realizacji programu

- sprawdzenie, które cele  zostały osiągnięte
- doskonalenie programu (wprowadzanie koniecznych zmian)
- ocena stopnia zaangażowanie rodziców i nauczycieli  w realizację programu
- zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy szkoły
- zespól kierowniczy

Etap III

po zakończeniu realizacji całego programu

(po 3 latach)

- oszacowanie efektów działania programu (udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele ?)
- zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy szkoły
- dyrektor szkoły

9. Plan współpracy:

Plan współpracy z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich :

 

 

TERMIN

 

 

TEMATYKA SPOTKAŃ

 

 

 

WRZESIEŃ

 

1. Zapoznanie się wychowawcy klasy z rodzicami  (kl. I ).
2. Zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego: statut szkoły, Szkolny Program  Wychowawczo - Profilaktyczny, procedury obowiązujące w szkole, regulaminy.

3. Prezentacja szkolnego systemu oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
b) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
d) warunki i tryb uzyskania ocen wyższych od przewidywanych z zajęć edukacyjnych,
e) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,
4. Planowanie pracy wychowawczej :

a) wybór trójki klasowej;
b) harmonogram imprez klasowych,
c) zasady udziału rodziców w życiu klasy.
5. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów – zebranie niezbędnych informacji o uczniu i jego rodzinie.
6. Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły
7. Zapoznanie rodziców z planem  lekcji i ofertą zajęć pozalekcyjnych.
8. Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

9. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

LISTOPAD

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.
2. Omówienie wyników nauczania, wskazówki do pracy z uczniami.
3. Rodzina – jej funkcje , obowiązki rodzica itd., rodzice – szkoła.
4. Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.
5. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

STYCZEŃ

1. Wyniki klasyfikacji semestralnej - przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
2. Przekazanie informacji o skutkach uzyskania nagannej oceny zachowania.
3. Jak mówić aby dzieci nas słuchały.
4. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MARZEC

1.Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć     edukacyjnych.

2. Jak przeciwdziałać agresji.

3.Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MAJ

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.
2. Bezpieczeństwo w domu i w szkole ( zagrożenia współczesnej cywilizacji)
3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

Plan współpracy z rodzicami uczniów klas czwartych:

 

TERMIN

TEMATYKA SPOTKAŃ

WRZESIEŃ

1. Zapoznanie się wychowawcy klasy z rodzicami.

2. Zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego: statut szkoły, Szkolny Program  Wychowawczo - Profilaktyczny, procedury obowiązujące w szkole, regulaminy.

3. Prezentacja szkolnego systemu oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
b) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
d) warunki i tryb uzyskania ocen wyższych od przewidywanych z zajęć edukacyjnych,
e) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,
4. Planowanie pracy wychowawczej :

1) wybór trójki klasowej;

2) harmonogram imprez klasowych,

3) zasady udziału rodziców w życiu klasy.

5. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów – zebranie niezbędnych informacji o uczniu i jego rodzinie.
6. Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły
7. Zapoznanie rodziców z planem  lekcji i ofertą zajęć pozalekcyjnych.
8. Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

9. Omówienie terminów konsultacji z nauczycielami przedmiotów.

10.Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

11.Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

LISTOPAD

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Omówienie wyników nauczania, wskazówki do pracy z uczniami.

3. Spotkanie z pedagogiem jak się uczyć w klasie IV.

4. Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

5. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

STYCZEŃ

1. Wyniki klasyfikacji semestralnej - przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
2. Szczegółowe omówienie punktowego oceniania zachowania uczniów.
3. Przekazanie informacji o skutkach uzyskania nagannej oceny zachowania. 4. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MARZEC

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Jak zdrowo odżywiać dziecko w wieku szkolnym.

3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MAJ

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć    edukacyjnych.
2. Rozwój fizyczny i wady postawy u ucznia.

3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

 

 

Plan współpracy z rodzicami uczniów klas piątych

 

 

TERMIN

 

 

TEMATYKA SPOTKAŃ

 

WRZESIEŃ

1. Omówienie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zasad oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na::
a) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
b) warunki i tryb uzyskania ocen wyższych od przewidywanych z zajęć edukacyjnych,
c) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,(PSO, Tryb ustalania oceny z zachowania )

2.Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

3.Planowanie pracy wychowawczej :

1) wybór trójki klasowej;

2) harmonogram imprez klasowych,

3) zasady udziału rodziców w życiu klasy.

4. Zapoznanie rodziców z planem  lekcji i ofertą zajęć pozalekcyjnych.

5.Omówienie terminów konsultacji z nauczycielami przedmiotów.

6.Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

 

LISTOPAD

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.
2. Przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

4. Relacja dziecko- rodzina, dziecko-rodzina. Prawa i obowiązki rodzeństwa w zależności od wieku.

 

STYCZEŃ

1. Wyniki klasyfikacji semestralnej - przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
2. Przekazanie informacji o skutkach uzyskania nagannej oceny zachowania.

3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

4.Rola rodzica w procesie kształcenia dziecka. Stosunek rodziców do szkoły i nauczycieli , a osiągnięcia dziecka.

MARZEC

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Telewizja i komputer w domu.(? !)

3.Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

 

MAJ

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.
2. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.
3. Bezpieczne wakacje. Przygotowanie dziecka do wakacyjnych wyjazdów; wybór formy i miejsca wypoczynku.

 

 

Plan współpracy z rodzicami uczniów klas szóstych

 

TERMIN

 

 

TEMATYKA SPOTKAŃ

 

WRZESIEŃ

1. Omówienie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zasad oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na::

a) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
b) warunki i tryb uzyskania ocen wyższych od przewidywanych z zajęć edukacyjnych,
c) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,(PSO, Tryb ustalania oceny z zachowania )

2. Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych.

3. Planowanie pracy wychowawczej :

-wybór trójki klasowej;

-harmonogram imprez klasowych,

-zasady udziału rodziców w życiu klasy.

4. Zapoznanie rodziców z planem  lekcji i ofertą zajęć pozalekcyjnych.

5. Omówienie terminów konsultacji z nauczycielami przedmiotów.

6. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

 

LISTOPAD

1.Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

4. Zapoznanie z zasadami przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki.

 

STYCZEŃ

1. Wyniki klasyfikacji semestralnej - przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

2. Przekazanie informacji na temat próbnego sprawdzianu kompetencji.

3. Przekazanie informacji o skutkach uzyskania nagannej oceny zachowania.

4. Omówienie spraw bieżących, informacji dyrekcji szkoły.

5. Przypomnienie standardów wymagań.

MARZEC

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Sposób przygotowania się ucznia do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki - zasady, obowiązki ucznia.

3.Omówienie spraw bieżących, informacji dyrekcji szkoły.

4.Oferty szkół gimnazjalnych.

MAJ

1.Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2.Propozycje uroczystego zakończenia roku szkolnego.

3.Omówienie spraw bieżących, informacji dyrekcji szkoły.

 

 

Przedstawiony rodzicom na spotkaniach – 10.09.2015 r.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną – 27.08.2015 r.

Opracowała: Sabina Bonkowska

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości