Start Procedury wydawania duplikatów świdectw i legitymacji szkolnej

Polityka prywatnosci

Polityka prywatności

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

ul. Kwidzyńska 20, 82-500 Korzeniewo


Szkoła Podstawowa w Korzeniewie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową. Poniżej przedstawiamy reguły korzystania z naszej strony internetowej oraz Politykę Prywatności określającą zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.spkorzeniewo.pl (zwanej dalej Stroną).

Właścicielem strony internetowej i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Szkoła Podstawowa w Korzeniewie, ul. Kwidzyńska 20, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej Szkołą).

Zbierane przez nas dane osobowe za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Słownik pojęć:

Ilekroć jest mowa o:

1)      Danych osobowych – to należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2)      Przetwarzaniu – to należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w  sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie lub usuwanie.

3)      Użytkowniku – to należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę fizyczną  prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizyczną reprezentującą osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną odwiedzającą naszą Stronę lub w inny sposób  korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Strony.

4)      Anonimizacji dokumentu – należy przez to rozumieć czynność polegającą na wykreśleniu z treści dokumentu różnych elementów, aby uniemożliwić identyfikację występujących w nim danych osobowych- proces nieodwracalny.

 

Jakie dane zbieramy?

Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Po co zbieramy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania z funkcji strony internetowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoja aktywność w serwisie, w tym Twoje dane osobowe mogą być rejestrowane w logach systemowych. Przetwarzamy je w celach technicznych – w szczególności, dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane celem zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochrona przed nadużyciami i atakami.

Jakie masz uprawnienia?

 

1. Prawo do dostępu do danych, tj. Masz prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane i w związku z tym masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, lub kryteria ustalania tego okresu.

2. Prawo do sprostowania danych, tj. Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych, tj. masz prawo do usunięcia dotyczących Ciebie danych, a My mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jeden z warunków:

- Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- zgoda na której opierało się przetwarzanie została przez Ciebie wycofana, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, a sprzeciw został uznany za zasadny.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, obejmuje sytuacje, w których:

- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, sprzeciwiasz się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zgłaszasz takie żądanie, to do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwimy Tobie korzystanie z niektórych produktów i usług oferowanych przez nas, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

5. Prawo do przenoszenia danych , tj. masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli  przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej u Administratora, lub elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa.

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.

9. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizować przysługujące Ci uprawnienia przesyłając je do nas w formie pisemnej lub drogą email na wskazane poniżej nasze dane kontaktowe. Wnioski powinny precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

10.  W sytuacji, gdy skorzystasz z uprawnień wynikających z powyższych praw, spełnimy Twoje żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Ciebie uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

 

Komu udostępniamy Twoje dane oraz jak długo je przechowujemy?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony internetowej i z którymi mamy zawarte umowy powierzenia danych osobowych.

Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora danych tj. nasi pracownicy, podmioty, które na podstawie zawartych umów, przetwarzają dane w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Sąd, Policja, Prokuratura, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.).

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, tj. m.in:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane,

b) do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora.

Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane będą nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

 

Upublicznianie wizerunku ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do:

- umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły

- umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Upublicznianie imienia i nazwiska ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:

- osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

- wyróżniającej postawy społecznej

- udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym

Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Polityka cookies

Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez nas na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez nas produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.

W ramach serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze typy plików cookies:

- Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

- Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony. Nie jest możliwe, aby ta drogą przedostały się do komputerów Użytkowników wirusy, inne niechciane oprogramowanie lub oprogramowanie złośliwe. W swoich przeglądarkach masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Możemy gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez nas przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Szkoła zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r dyspozycji związanych z gromadzeniem / przechowywaniem danych, prosimy o kontakt.

Inspektor Danych Osobowych (IOD):

Pan Krzysztof Jóźwik
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości